Menu Close

PROBLEM

Evropa se sooča s problemom samooskrbe z rastlinskimi beljakovinami. Svetovna pridelava stročnic poteka na več kot 200 milijonih hektarjev s skupnim pridelkom zrnja okoli 500 milijonov ton.
V Evropi so se pridelovalne površine stročnic v zadnjih 50 letih zmanjšale za približno 62%, tako da Evropa proizvede le 2% do 3% globalne pridelave. V enakem obdobju se je proizvodnja evropske živinoreje povečala za 135% s 17 na 40 milijonov ton na leto. Evropa tako veliko razliko med proizvodnjo rastlinskih beljakovin in njihovo porabo (predvsem z živinorejo) pokriva z letnim uvozom 37 milijonov ton soje iz držav Južne Amerike.

Leta 2016 smo v Sloveniji pridelovali stročnice na 4327 ha, kar znaša v strukturi setve poljščin le 2.45% njivskih površin. Doma smo tako pridelali manj kot 30% beljakovinskih rastlin za krmo, ostalo smo uvozili iz Južne Amerike, pri čemer je 97.5% uvožene soje transgene.

Info

CILJI PROJEKTA

Cilji projekta TRUE so:

 • izdelava strategij za zmanjšanje odvisnosti EU od uvoza rastlinskih beljakovin,
 • zmanjšanje porabe umetnih dušičnih gnojil ter
 • razvoja trajnostnih produktov in praks pri vključevanju stročnic (rastlinskih proteinov) v prehrano ljudi.

Razvoj strategij bo temeljil na načelih trajnosti vseh členov v vrednostni verigi stročnic. Projekt TRUE bo tako poskušal združiti okoljske, socialne in ekonomske koristi pridelovanja stročnic ter s tem zagotoviti:

 • raznovrstnejšo ponudbo hrane (tudi mesni nadomestki),
 • večjo samooskrbo evropske živinoreje s krmo iz rastlinskih beljakovin,
 • zmanjšanje emisije toplogrednih plinov zaradi manjše porabe fosilnih goriv v proizvodnji umetnih dušičnih gnojil (stročnice so glede dušika samooskrbne),
 • povečanje biotske raznovrstnosti in
 • izboljšanje kvalitete tal.

DELOVNI NAČRT

Za uresničitev zastavljenih ciljev bomo zbrali in sistematično preučili podatke, znanje in izkušnje o pridelavi in uporabi stročnic v različnih evropskih pedoklimatskih področjih. Obravnavali bomo 24 raznovrstnih študijskih primerov iz enajstih evropskih držav. Ti vključujejo na primer uporabo fižola in čičerike v kulinariki na Portugalskem, proizvodnjo piva in viskija iz stročnic na Škotskem ter trženje ekološko pridelane leče v Nemčiji. Iz zbranih podatkov bomo določili kriterije za vrednotenje doprinosa stročnic k povečanju stopnje trajnosti obravnavanih agroživilskih verig.

Uporabili bomo napredne tehnike za analize podatkov, podatkovno rudarjenje in metode ekološkega modeliranja. Raziskovalne rezultate bomo povezali v sistem za celostno oceno prispevka stročnic k izboljšanju trajnosti agroživilskih verig. V primeru, da trajnost ne bo dosežena, bomo s pomočjo odločitvenega modeliranja predlagali spremembe in dopolnitve obstoječih pridelovalnih in predelovalnih praks ter se aktivno vključili v oblikovanje trajnostnih politik na nivoju EU.

Uporabili bomo napredne tehnike za analize podatkov, podatkovno rudarjenje in metode ekološkega modeliranja.

O poteku in rezultatih projekta bomo obveščali različne zainteresirane javnosti. S tem želimo prispevati k trajnostnemu razvoju EU.

Raziskovalne rezultate bomo povezali v sistem za celostno oceno prispevka stročnic k izboljšanju trajnosti agroživilskih verig.

Razvili bomo odločitvene modele za uporabo v kmetijskih in proizvodnih sistemih na lokalni, državni in evropski ravni.

PRENOS ZNANJA

O poteku in rezultatih projekta TRUE bomo obveščali različne zainteresirane javnosti. S tem želimo doseči transdisciplinarni prenos znanja na druga raziskovalna področja (okolje, kmetijstvo, zakonodaja in regulativa), informirati javnost o doseženih rezultatih ter tako prispevati k trajnostnemu razvoju EU.

RAZISKOVALNA SKUPINA IJS

Raziskovalna skupina Instituta Jozef Štefan, ki sodeluje v projektu TRUE, se ukvarja z razvojem in uporabo sodobnih metod umetne inteligence za analizo, načrtovanje in upravljanje trajnostnega gospodarjenja z naravnimi obnovljivimi viri. S pomočjo podatkovnega rudarjenja izboljšujemo razumevanje kompleksnih  dinamičnih naravnih sistemov in napovedujemo njihovo obnašanje. Zanima nas predvsem njihov odziv na globalne klimatske spremembe in različne načine gospodarjenja. Rezultate pridobljene z umetno inteligenco povezujemo z obstoječim znanjem v sisteme za podporo odločanja, ki jih uporabljamo za oceno izpolnjevanja kriterijev trajnosti in za oblikovanje ukrepov za njihovo izboljšanje.

V projektu TRUE bomo:

 • Uporabili napredne metode odločitvenega večparametrskega modeliranja za vrednotenje trajnosti sistemov vrednostih verig, ki temeljijo na stročnicah.
 • Razvili bomo modele za oceno posameznih stebrov trajnosti (okoljski, ekonomski, socialni), njihovih interakcij (sprejemljivost, pravičnost, izvedljivost) in sistema kot celote.
 • Razvili bomo odločitvene modele za uporabo v kmetijskih in proizvodnih sistemih na lokalni, državni in evropski ravni.

Sodelovanje v drugih mednarodnih projektih: