Menu Close

PROBLEM

Evropa se sooča s problemom samooskrbe z rastlinskimi beljakovinami. Svetovna pridelava stročnic poteka na več kot 200 milijonih hektarjev s skupnim pridelkom zrnja okoli 500 milijonov ton.
V Evropi so se pridelovalne površine stročnic v zadnjih 50 letih zmanjšale za približno 62%, tako da Evropa proizvede le 2% do 3% globalne pridelave. V enakem obdobju se je proizvodnja evropske živinoreje povečala za 135% s 17 na 40 milijonov ton na leto. Evropa tako veliko razliko med proizvodnjo rastlinskih beljakovin in njihovo porabo (predvsem z živinorejo) pokriva z letnim uvozom 37 milijonov ton soje iz držav Južne Amerike.

Leta 2016 smo v Sloveniji pridelovali stročnice na 4327 ha, kar znaša v strukturi setve poljščin le 2.45% njivskih površin. Doma smo tako pridelali manj kot 30% beljakovinskih rastlin za krmo, ostalo smo uvozili iz Južne Amerike, pri čemer je 97.5% uvožene soje transgene.

Info

CILJI PROJEKTA

Cilji projekta TRUE so:

 • izdelava strategij za zmanjšanje odvisnosti EU od uvoza rastlinskih beljakovin,
 • zmanjšanje porabe umetnih dušičnih gnojil ter
 • razvoja trajnostnih produktov in praks pri vključevanju stročnic (rastlinskih proteinov) v prehrano ljudi.

Razvoj strategij bo temeljil na načelih trajnosti vseh členov v vrednostni verigi stročnic. Projekt TRUE bo tako poskušal združiti okoljske, socialne in ekonomske koristi pridelovanja stročnic ter s tem zagotoviti:

 • raznovrstnejšo ponudbo hrane (tudi mesni nadomestki),
 • večjo samooskrbo evropske živinoreje s krmo iz rastlinskih beljakovin,
 • zmanjšanje emisije toplogrednih plinov zaradi manjše porabe fosilnih goriv v proizvodnji umetnih dušičnih gnojil (stročnice so glede dušika samooskrbne),
 • povečanje biotske raznovrstnosti in
 • izboljšanje kvalitete tal.

DELOVNI NAČRT

Za uresničitev zastavljenih ciljev bomo zbrali in sistematično preučili podatke, znanje in izkušnje o pridelavi in uporabi stročnic v različnih evropskih pedoklimatskih področjih. Obravnavali bomo 24 raznovrstnih študijskih primerov iz enajstih evropskih držav. Ti vključujejo na primer uporabo fižola in čičerike v kulinariki na Portugalskem, proizvodnjo piva in viskija iz stročnic na Škotskem ter trženje ekološko pridelane leče v Nemčiji. Iz zbranih podatkov bomo določili kriterije za vrednotenje doprinosa stročnic k povečanju stopnje trajnosti obravnavanih agroživilskih verig.

Uporabili bomo napredne tehnike za analize podatkov, podatkovno rudarjenje in metode ekološkega modeliranja. Raziskovalne rezultate bomo povezali v sistem za celostno oceno prispevka stročnic k izboljšanju trajnosti agroživilskih verig. V primeru, da trajnost ne bo dosežena, bomo s pomočjo odločitvenega modeliranja predlagali spremembe in dopolnitve obstoječih pridelovalnih in predelovalnih praks ter se aktivno vključili v oblikovanje trajnostnih politik na nivoju EU.

Uporabili bomo napredne tehnike za analize podatkov, podatkovno rudarjenje in metode ekološkega modeliranja.

O poteku in rezultatih projekta bomo obveščali različne zainteresirane javnosti. S tem želimo prispevati k trajnostnemu razvoju EU.

Raziskovalne rezultate bomo povezali v sistem za celostno oceno prispevka stročnic k izboljšanju trajnosti agroživilskih verig.

Razvili bomo odločitvene modele za uporabo v kmetijskih in proizvodnih sistemih na lokalni, državni in evropski ravni.

PRENOS ZNANJA

O poteku in rezultatih projekta TRUE bomo obveščali različne zainteresirane javnosti. S tem želimo doseči transdisciplinarni prenos znanja na druga raziskovalna področja (okolje, kmetijstvo, zakonodaja in regulativa), informirati javnost o doseženih rezultatih ter tako prispevati k trajnostnemu razvoju EU.

Publikacija Otročje lahki recepti z zrnatimi stročnicami za mlade kuharje po vsem svetu

V okviru projekta TRUE je nastala knjiga, ki si prizadeva za povečanje trajnostne pridelave in uživanje zrnatih stročnic. Knjiga Otročje lahki recepti z zrnatimi stročnicami za mlade kuharje po vsem svetu želi približati stročnice otrokom in njihovim staršem. Fižol, grah in druge zrnate stročnice ne ponujajo le različnih okusov in načinov priprave, ampak so zaradi različnih oblik in barv še posebej privlačne za otroke.

Knjiga receptov, ki vsebuje tudi splošne podatke in navodila, kako kuhati suho zrnje stročnic, naj služi kot povabilo otrokom, da se s starši preizkusijo v pripravi okusnih jedi. Kuhanje je hvaležno opravilo, s pomočjo katerega se otroci učijo o zdravi prehrani in izvoru uporabljenih sestavin. Mini priročnik o zrnatih stročnicah vsebuje splošna navodila za kuharske postopke, ki jim sledi predstavitev navihanih malih stročnic v vlogi vodnikov, ki bralca popeljejo skozi knjigo.

 

RAZISKOVALNA SKUPINA IJS

Raziskovalna skupina Instituta Jozef Štefan, ki sodeluje v projektu TRUE, se ukvarja z razvojem in uporabo sodobnih metod umetne inteligence za analizo, načrtovanje in upravljanje trajnostnega gospodarjenja z naravnimi obnovljivimi viri. S pomočjo podatkovnega rudarjenja izboljšujemo razumevanje kompleksnih  dinamičnih naravnih sistemov in napovedujemo njihovo obnašanje. Zanima nas predvsem njihov odziv na globalne klimatske spremembe in različne načine gospodarjenja. Rezultate pridobljene z umetno inteligenco povezujemo z obstoječim znanjem v sisteme za podporo odločanja, ki jih uporabljamo za oceno izpolnjevanja kriterijev trajnosti in za oblikovanje ukrepov za njihovo izboljšanje.

V projektu TRUE bomo:

 • Uporabili napredne metode odločitvenega večparametrskega modeliranja za vrednotenje trajnosti sistemov vrednostih verig, ki temeljijo na stročnicah.
 • Razvili bomo modele za oceno posameznih stebrov trajnosti (okoljski, ekonomski, socialni), njihovih interakcij (sprejemljivost, pravičnost, izvedljivost) in sistema kot celote.
 • Razvili bomo odločitvene modele za uporabo v kmetijskih in proizvodnih sistemih na lokalni, državni in evropski ravni.

Sodelovanje v drugih mednarodnih projektih: